top of page
ADA Yazlık Logo (temmuz 21).png

ADAWeb'e Hoşgeldiniz

ADA Birleşik Türler, 13 NisAn OlAylArı ile BAğımsızlığını ilAn eden Seçilmiş Kutlu OtluklArdır. Kurulum ve gelişim süreci ADA Başkonsolosluk BalkonundAn yönetilen bu toprAklar ADA’lılarındır. ADA’lı VAtAndAşlAr sadece Otluk olAn cAnlılardır. Bu Otonom Otluk Bölgede insan, çift AyAklı CAnlılAr sAdece birer İşbirlikçi ve ZiyAretçi olAbilirler.

41 Adım Çevre uzunluğunA sAhip olAn ToprAklArımız, 13 Adım kArAsulArı kAnununA göre 240 Adımlık çevre OtluklAr üzerinde Söz hAkkınA sAhiptir.

İmza BAhÇivAn

ADA// Birleşik Türler

2021'den Beri

Menü:

TArihçe

ADA FotoğrAf Albümü

ADA YAsA ve İmlA KurAllArı

ADA FAAliyet RAporlArı

ADA V-log Videolar

ADA PDF RAporlAr

ADA <3 İşbirlikçiler

ADA İletişim @

Sizleri ADA Birleşik Türler AdınA selAmlıyoruz;

 

40°53’23’N 29°22’42’E üzerinde yer alan ADA 13 NisAn OlAyları ile BAğımsızlığını ilAn eden seçilmiş kutlu OtluklArdır.  Bu toprAklAr ADA’lılarındır, ADAlı vAtAndAşlAr sAdece Otluk olAn cAnlılArdır. Bu Otonom Otluk Bölgede insAn, çift AyAklı cAnlılAr sAdece birer İşbirlikçi, ZiyAretçi, Destekçi, İşçi veyAhut MisAfir olabilirler. İş birlikleri bizleri tAnımA AnlAmına gelir, vArlığımızı yeşertir, nAmımız öteki nesillere ilettirir. ADA her türlü ötekinin yAnındAdır, ezilen her bir dAlcık OtluklArı korur, gerekirse toprak bütünlüğü için her türlü mücadeleye hazırdır.  1. HAzirAn haftAsı ile 1. Kuruluş dönemini geride bırakan ADA, 2. Otluk kesimi sonrasındA çevre ArAzide kendisine katılan yeni yAbAniler ile yollarınA devam etmiş, kendilerini tAnımAyAnlArın vArlığınA son verilmiştir.

41 Adım çevre uzunluğunA sAhip olan toprAklarımız, 13 Adım kArAsulArı kAnununA göre 165

Adımlık çevre OtluklArı üzerinde söz hAkkınA sAhiptir. TAm bAğımsız otluklArımız, kendi kArArlArını kendi başınA AlArAk, İş Birlikçi çift AyAklı insAnlArA bunlArı; Bbildiri, Emir, Duyuru, İlan, ŞArtnAmesi Önden HAzırlAnAn projeler, ÜltimAton ve Dönemlik FAAliyet rAporları ile bildirir. Sizler de bizler ile iş birliği içerişinde olmAyA sizleri dAvet ediyoruz. İletişim için adabirlesikturler@gmail.com a yAzAbilir bizleri Youtube hesAbımız ADA Birleşik Türler üzerinden tAkip AltınA AlAbilir destekçimiz olAbilirsiniz. (Lütfen bildirimlerinizi açmAyı unutmAyın.)

 

İyi ki ADA, Ne mutlu otluk olAn A, Ötekiler AdınA

 

OtluklArınız OtluklArımız, OtluklArımız OtluklArınız, OtluklAr OtluklArındır.

 

İmzA: BAhÇivAn

ADA// KAmuoyu Sesleniş Bİldirisi

40°53'23'N 29°22'42'E

ADA// Birleşik Türler

40°53'23'N 29°22'42'E
Ada Kuruluş 13 Nisan Olayları (İlk Foto).jpg
bottom of page