top of page

ADA Birleşik Türler, 13 NisAn OlAylArı ile BAğımsızlığını ilAn eden Seçilmiş Kutlu OtluklArdır. Kurulum ve gelişim süreci ADA Başkonsolosluk BalkonundAn yönetilen bu toprAklar ADA’lılarındır. ADA’lı VAtAndAşlAr sadece Otluk olAn cAnlılardır. Bu Otonom Otluk Bölgede insan, çift AyAklı CAnlılAr sAdece birer İşbirlikçi ve ZiyAretçi olAbilirler.

41 Adım Çevre uzunluğunA sAhip olAn ToprAklArımız, 13 Adım kArAsulArı kAnununA göre 240 Adımlık çevre OtluklAr üzerinde Söz hAkkınA sAhiptir.

İmza BAhÇivAn

Mavi Çizgili Bayrak.png
Direk.png
ADA Heykelcik.png

Kutlu ADA OtluklArı

40°53’23’N 29°22’42’E

ADA Kamuoyu Sesleniş Bildirisi

Sizleri ADA Birleşik Türler AdınA selAmlıyoruz;

 

40°53’23’N 29°22’42’E üzerinde yer alan ADA 13 NisAn OlAyları ile BAğımsızlığını ilAn eden seçilmiş kutlu OtluklArdır.  Bu toprAklAr ADA’lılarındır, ADAlı vAtAndAşlAr sAdece Otluk olAn cAnlılArdır. Bu Otonom Otluk Bölgede insAn, çift AyAklı cAnlılAr sAdece birer İşbirlikçi, ZiyAretçi, Destekçi, İşçi veyAhut MisAfir olabilirler. İş birlikleri bizleri tAnımA AnlAmına gelir, vArlığımızı yeşertir, nAmımız öteki nesillere ilettirir. ADA her türlü ötekinin yAnındAdır, ezilen her bir dAlcık OtluklArı korur, gerekirse toprak bütünlüğü için her türlü mücadeleye hazırdır.  1. HAzirAn haftAsı ile 1. Kuruluş dönemini geride bırakan ADA, 2. Otluk kesimi sonrasındA çevre ArAzide kendisine katılan yeni yAbAniler ile yollarınA devam etmiş, kendilerini tAnımAyAnlArın vArlığınA son verilmiştir.

41 Adım çevre uzunluğunA sAhip olan toprAklarımız, 13 Adım kArAsulArı kAnununA göre 165

Adımlık çevre OtluklArı üzerinde söz hAkkınA sAhiptir. TAm bAğımsız otluklArımız, kendi kArArlArını kendi başınA AlArAk, İş Birlikçi çift AyAklı insAnlArA bunlArı; Bbildiri, Emir, Duyuru, İlan, ŞArtnAmesi Önden HAzırlAnAn projeler, ÜltimAton ve Dönemlik FAAliyet rAporları ile bildirir. Sizler de bizler ile iş birliği içerişinde olmAyA sizleri dAvet ediyoruz. İletişim için adabirlesikturler@gmail.com a yAzAbilir bizleri Youtube hesAbımız ADA Birleşik Türler üzerinden tAkip AltınA AlAbilir destekçimiz olAbilirsiniz. (Lütfen bildirimlerinizi açmAyı unutmAyın.)

 

İyi ki ADA, Ne mutlu otluk olAn A, Ötekiler AdınA

 

OtluklArınız OtluklArımız, OtluklArımız OtluklArınız, OtluklAr OtluklArındır.

 

İmzA: BAhÇivAn

ADA SAnAtı Destekleme Derneği

Topraklarımızın nAmını sürdürmek ve kuruluşumuzun 4. Ayının şerefine, OtluklArımızın yeşerip kaAkınmAsı AmAcı ile başlatılan ADA Birleşik Türler Taleb-i Projeler Şartnameleri Serisi; çAğdAş sAnAt AlAnındAki gelişmeleri desteklemek ve sAnAtçılArA destek olmAk AmAcıylA ADA SAnAtı Destekleme Derneği tArAfındAn düzenlenir. Duyurulan şArtnAmeler sonucundA, ToprAklArımızA YAkışır olAn projeler heyetimiz tArAfındAn seçilip uygulAmAyA geçirilecektir. ADA kAlkınıp büyüyecektir.

ADA SAnAtı Destekleme Derneği

Topraklarımızın nAmını sürdürmek ve kuruluşumuzun 4. Ayının şerefine, OtluklArımızın yeşerip kaAkınmAsı AmAcı ile başlatılan ADA Birleşik Türler Taleb-i Projeler Şartnameleri Serisi; çAğdAş sAnAt AlAnındAki gelişmeleri desteklemek ve sAnAtçılArA destek olmAk AmAcıylA ADA SAnAtı Destekleme Derneği tArAfındAn düzenlenir. Duyurulan şArtnAmeler sonucundA, ToprAklArımızA YAkışır olAn projeler heyetimiz tArAfındAn seçilip uygulAmAyA geçirilecektir. ADA kAlkınıp büyüyecektir.

ADA FotoğrAf Albümü

6. Başlık

1. KAnAl ADA V-Log//Youtube

OtlukArımızın Güncel 1. YAyın KAnAlını Lütfen TAkip Edip Bildirimlerinizi Açın.
Ada Kuruluş 13 Nisan Olayları (İlk Foto).jpg
ADA ve Başkonsolosluk Balkonu.jpg
IMG_3935

IMG_3935

IMG_3934

IMG_3934

IMG_3936

IMG_3936

IMG_3927

IMG_3927

IMG_3937

IMG_3937

IMG_3933

IMG_3933

IMG_3932

IMG_3932

IMG_3931

IMG_3931

IMG_3930

IMG_3930

IMG_3942

IMG_3942

IMG_3941

IMG_3941

IMG_3940

IMG_3940

IMG_3928

IMG_3928

IMG_3929

IMG_3929

IMG_3939

IMG_3939

IMG_3938

IMG_3938

Ada Arazi Sınır, Çatı (direkli 1).png
ADA 1th Period Logo.png
bottom of page